08-02-2014
Antal dage
7
Deltagere
4
Søg
LEJEBESTEMMELSER


1 Generelt om lejeaftalen
Dansk Bilferie er som formidler af de i katalogerne og på www.danskbilferie.dk nævnte lejeobjekter kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Dansk Bilferie påtager sig intet ansvar for ændring af forhold, der ikke vedrører selve lejeobjektet. Alle ændringer af aftaler mellem lejer og Dansk Bilferie skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2 Lejemålets pris
Prisen for lejemålet inkluderer de ydelser der er nævnt i rejsebeviset og voucheren. Ekstraomkostninger som er nævnt i kataloget eller på www.danskbilferie.dk, betales enten til Dansk Bilferie eller direkte til udlejer på de betingelser, der er anført. Særaftaler skal fremgå skriftligt af lejebeviset (voucher).
Til prisen tillægges et obligatorisk gebyr, dækkende udvidet ansvarsforsikring og ekspeditionsgebyr på 2% af lejemålets pris, dog min. kr. 150,-

Tryghedspakke inkl. sygdomsafbestillingsforsikring, som kan tilvælges, udgør beløbsmæssigt 2% af rejsens pris. Børne- og 3. personrabatter gælder kun ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse / enhed.

3 Tilkøb
Priser og betingelser for tilkøb af liftkort, skiskole, skileje, forplejning mm. i kataloget og Dansk Bilferies hjemmeside kan kun gøres gældende, såfremt disse produkter bestilles og betales hjemmefra og i øvrigt fremgår af rejsebeviset.

4. Tilbud/rabatter
Tilbud og rabatter er kun gældende for den periode, de fremsættes i og kan ikke tilbageføres til allerede bestilte rejser. Rabatordninger med andre virksomheder skal oplyses af kunden ved bestilling og senest inden 1. betaling.

5. Gavekort/tilgodebevis:
Gavekort og tilgodebeviser udstedt af Dansk Bilferie gælder max. 5 år fra udstedelsesdatoen. De kan ikke ombyttes til kontanter og bliver ikke erstattet ved bortkomst.

6. Lejers reservation er bindende
1. betaling udgør 25% af rejsens pris dog min. 1.000,- kr. med mindre andet er nævnt. Første beløb skal være Dansk Bilferie i hænde senest 3 dage efter bestillingen. Restbeløbet skal betales til Dansk Bilferie senest 8 uger før afrejse. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, annulleres rejsen automatisk, og 1. betaling tilbagebetales ikke. Evt. reklamationer over det fremsendte rejsebevis skal foretages senest 7 dg. efter, at rejsen er bestilt. Rettelser efter 1. betaling opfattes som en ændring og koster 300,- kr.

7. Ændringer/fortrydelse
Ændring af den foretagne bestilling, kan foretages mod et gebyr på 300,- kr. Såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet skal denne omkostning betales af lejer. Lejeren har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales 1. betaling ikke. Ved afbestilling senere end 8 uger før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt - det vil sige restbeløbet skal under alle omstændigheder indbetales.
Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, kan kun ske ved henvendelse til guiderne på pladsen, personalet i receptionen eller til ejeren af ferieboligen. Betaling vedr. ændringer skal ligeledes foretages på stedet. Priserne vil i disse tilfælde være de aktuelle på det pågældende feriested.

8. Tryghedpakke inkl. sygdomsafbestillingsforsikring (Gouda Rejseforsikring)
Tryghedspakken som kan tilvælges særskilt, udgør 2% af lejemålets pris og skal bestilles inden 1. betaling. Pakken giver ret til at afbestille gratis indtil 60 dage før ankomst, inden kl. 12.00 - uden dokumentation - dog tilbagebetales, økonomi-færgebilletter, den betalte tryghedspakke og ekspeditionsgebyret ikke. Annulleres ferien helt, kan den ikke genbestilles indenfor de næste 48 timer. Ændringer kan foretages uden ændringsgebyr indtil 14 dage før ankomst - såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet, skal denne omkostning dog selv betales af lejer. Du er også garanteret, at den bestilte rejse ikke ændres ved forhøjelse af valutakurser. Din købekurs er fast, når du har bestilt. Ved dokumenteret sygdom kan ferien annulleres helt frem til kl. 12.00 dagen før ankomst. Det indbetalte beløb tilbagebetales med en selvrisiko på 10 % af rejsens pris, dog ikke den betalte tryghedspakke samt ekspeditionsgebyret, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. Personer der er fyldt 75 år og personer der lider af kroniske sygdomme kan ikke dækkes af tryghedspakken. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af tryghedspakken. Dansk Bilferie skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Dansk Bilferie og skal være Dansk Bilferie i hænde senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af lejer. Dansk Bilferie forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker tryghedspakken ikke. Det er derfor en god ide at undersøge om jeres private rejseforsikring dækker, ellers er det muligt at tegne en forsikring der dækker under opholdet hos Gouda rejseforsikring. Vær også opmærksom på de nye regler pr. 1.1.2008 vedrørende det gule sygesikringsbevis.

9. Lejers ansvar
Lejer er forpligtet til at kontrollere det fremsendte rejsebevis/voucher, og det er således lejers ansvar at alle oplysninger m.v. er korrekte.
Lejer er forpligtet til at behandle lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejer eller de med lejeren ledsagende personer har forårsaget. Ved lejemålets begyndelse udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Depositum betales normalt i det pågældende lands valuta og modsvarer normalt ca. 1.500 - 2.500 kr. (I tilfælde hvor depositum er større end det her nævnte, vil det fremgå af kataloget eller af internetbeskrivelsen). Det erlagte depositum tilbagebetales ved lejeperiodens ophør – enkelte steder tilbagebetales depositum ved hjemkomst på egen bankkonto direkte fra feriestedet - såfremt lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig stand. Lejerens hæftelse for skader bevares, selvom de beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Afhentning af nøgle skal ske i det på vejbeskrivelsen angivne tidsrum, lejer er forpligtet til at rette henvendelse til det pågældende sted såfremt ankomst ikke er muligt i det angivne tidsrum. Henvendelse skal ske i det anførte tidsrum.

10. Dansk Bilferies ansvar:
Dansk Bilferies erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art kan Dansk Bilferie ikke drages til ansvar. Dansk Bilferie er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers og billetter. Dansk Bilferie forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra lejeobjektets ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller erstatte et lejet lejeobjekt med et andet. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt.
Dansk Bilferie tager forbehold for tastefejl i katalog/internet og fejlinformation fra samarbejdspartner.

11. Force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende)
Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge lejekontrakten tilkommende brugsret.
Dansk Bilferie kan, som formidler med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, såfremt lejeobjektet ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende).

12. Prisændringer
Dansk Bilferie er berettiget til at hæve lejen forholdsmæssigt, såfremt der sker prisstigninger, indføres nye skatter eller afgifter eller ved valutakursændringer. Såfremt valutaen i det land, lejeobjektet er beliggende i, eller den valuta, hvormed lejeobjektet afregnes af Dansk Bilferie, ændres i forhold til den valuta der i henhold til katalog og/eller prisliste anvendes til lejerens betaling, kan lejen efter lejemålets indgåelse og inden lejeperiodens start blive forhøjet med den samme procent, som den anvendte valuta er steget med siden katalogets og/eller prislistens trykning. Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet.

13. Mangler og reklamationer
Eventuelle reklamationer over lejeobjektet skal altid forelægges Dansk Bilferies repræsentant på feriestedet straks ved overtagelse og senest 24 timer efter ankomst. Her vil man forsøge at løse de problemer der måtte opstå. Utilfredsstillende rengøring er et forhold mellem lejer og repræsentanten for feriestedet/objektet og skal meldes på ankomstdage. Lejeren skal indrømme Dansk Bilferies repræsentant en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre eventuelle fejl. Kan problemet ikke løses med vores personale på stedet, er det meget vigtigt, at lejer kontakter Dansk Bilferie straks. Vælger lejer ikke at kontakte Dansk Bilferie, kan dette påvirke en evt. senere behandling af sagen. Reklamationer og mangelindsigelser, som ikke kan afhjælpes på stedet, skal telefonisk eller skriftligt fremsættes inden 72 timer efter hjemkomst. Telefoniske reklamationer skal inden 7 dage efter hjemkomst fremsættes skriftligt over for Dansk Bilferie. Rejser lejeren fra lejeobjektet uden forinden at have underrettet Dansk Bilferie og uden at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en eventuel fejl eller skade, kan Dansk Bilferie ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt.

14. Rejsegarantifond og Rejseankenævn
Dansk Bilferie er tilsluttet Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet med nr. 1495. Der gøres
opmærksom på, at dækning i Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser*.
*En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:
– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som
udgør en væsentlig del af rejsen.

15. Udvidet ansvarsforsikring
Dansk Bilferie har tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker for skade på person eller ting, herunder tab af forsørger, og erstatnings- og godtgørelseskrav jf. lov om pakkerejser § 23. Med hensyn til indkvartering, der sælges alene, anvendes lov om pakkerejser analogt.

16. Prisgaranti
Dansk Bilferie giver prisgaranti på alle ferieboliger i nærværende katalog (i forhold til den til enhver tid gældende pris på www.danskbilferie.dk) Prisgarantien betyder, at såfremt lejer finder præcis samme produkt (dvs. feriebolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring, faktureringsgebyr m.m.) billigere andet steds, får lejer ferieboligen til den fundne pris og kompenseres 50% af differencen. Følgende betingelser skal være opfyldt samtidigt for at opnå prisgarantien: 1) Ferieboligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør, og 2) dokumentation skal være Dansk Bilferie i hænde senest 14 dage efter bestilling af ferieboligen, og 3) dokumentation skal altid foreligge før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af feriebolig.

Der tages forbehold for trykfejl.
Lejebestemmelser August 2011

Tek. arrangør er danskbilferie.dk Dansk Bilferie